Објавена изјава за непостоење на причини за исклучување за странски економски оператори

Во делот Модели – Тендерска документација објавена е нова Изјава за непостоење на причини за исклучување за странски економски оператори (кои ја пополнуваат доколку во земјата каде се регистрирани не се издаваат документите) која договорните органи можат да ја земат во предвид при изготвувањето на тендерските документации кај постапките за јавна набавка.