Објавена нова Изјава за сериозност на понуда

Почитувани посетители, во делот Модели –Тендерска документација објавена е нова Изјава за сериозност на понудата која договорните органи можат да ја земат во предвид при изготвувањето на тендерските документации кај постапките за јавна набавка од мала вредност и поедноставена отворена постапка.