Објавена работна верзија на ЗЈН

Бирото за јавни набавки со цел да ја олесни примената на Законот за јавните набавки, изготви пречистен текст на законот, во работна верзија, во која се вметнати и последните измени на законот објавени во Службен весник на Рапублика Македонија бр. 165/2017.