Објавени се одлуките за избор на кандидати по пат на интерен оглас

Бирото за јавни набавки ги објави одлуките за избор на кандидати по пат на интерен оглас број 01/2019 за пополнување на следните работни места со унапредување:

  • Советник за изготвување на програма за едукација, во Одделение за обуки
  • Советник за анализа на податоци, во Одделение за анализа на системот за јавни набавки
  • Советник за унапредување и развој на електронскиот систем за јавни набавки
  • Советник за поддршка на информатичко-компјутерска техника,во Одделение за управување со ЕСЈН и грижа за корисници
  • Помлад соработник за пресметка на плата
  • Самостоен референт за водење на месечна евиденција

Работно место број 1

Работно место број 2

Работно место број 3

Работно место број 4

Работно место број 5

Работно место број 6