Одлука по јавен оглас 01/2023

Јавен оглас бр.01/2023 за вработување на 1 (едно) лице на определено време за работното место соработник за нормативно-правни прашања во врска со електронските постапки, Сектор за следење на системот за јавните набавки, управување со ЕСЈН и развој на електронски алатки.

Одлука по јавен оглас 01/2023