Прашања за проверка на знаењето

Почитувани,

Бирото за јавни набавки со цел да ви овозможи да го проверите знаењето кое го имате стекнато на обуката која сте ја посетиле, изготви прашања за проверка на знаењата.
Пеку овие прашања ќе можете да проверите какво е вашето стекнато знаење и истовремено истото да го надополните и проширите.

Воедно, напоменуваме дека овие прашањата не мора да се содржани во базата на прашања кои можат да се паднат на писмениот испит.

Материјалите (законот, подзаконските акти, прирачници и брошури) кои ви се потребни за подготовка на писмениот испит можете да ги најдете на следниве линкови:

Додека прашањата за проверка на знаењата ви се достапни на следниов линк:

Со почит,
Биро за јавни набавки