Прирачник за невообичаено ниска цена

Секторот за нормативна дејност, едукација и меѓународни односи изработи „Прирачник за невообичаено ниска цена“.

Прирачникот е наменет за договорните органи, а во него се опфатени и објаснети причините за поднесување на понуди со „невообичаено ниска“ цена од страна на економските оператори, ризиците за прифаќање на понуда со „невообичаено ниска“ цена, справување со ризиците, како и препознавање/идентификување на понуда која што содржи „невообичаено ниска цена“.

Прирачникот можете да го преземете тука.