Упатство за зелени јавни набавки

Ова упатство ги опишува можностите за спроведување зелени јавни набавки во согласност со Директивите за јавни набавки од 2014 година и со ЗЈН на РСМ

Упатство