Уредба со законска сила за примена на законот за јавните набавки за време на вонредна состојба

За полагањето на испит за лице за јавни набавки, како и за важноста на потврдите за положен испит за лице за јавни набавки за време на траење на вонредната состојба ќе се применуваат одредбите на оваа уредба со законска сила.

Уредба со законска сила за примена на законот за јавните набавки за време на вонредна состојба