Водич за откривање незаконски договарања во постапките за јавни набавки

Бирото за јавни набавки заедно со Комисијата за заштита на конкуренцијата изготви Водич за откривање незаконски договарања во постапките за јавни набавки.

Водичот е објавен во делот Публикации – Прирачници за јавни набавки.