Заклучок на Влада во врска со рационализација на постапките за јавни набавки

Записник од Триесет и третата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 02.04.2020 година во врска со мерките за рационализација постапките за јавни набавки поради последиците од епидемијата со Коронавирус – COVID 19.

Заклучок на Влада