Записник од 40 седница на Влада на РСМ

Владата во верска со мерките за рационализација на постапките за јавни набавки поради последиците од епидемијата со коронавирус – COVID-19, согласно Заклучокот од Триесет и третата седницана Владата одржана на 2 април 2020 година донесе повеќе заклучоци.

Записник од 40 седница на Влада на РСМ