План за едукација

Годишен план за реализација на едукацијата за јавни набавки за 2022 година

Измена на годишен план за реализација на едукацијата за јавни набавки за 2022 година

Бирото за јавни набавки најдоцна до 10 јануари од тековната година, донесува годишен план за едукација со кој се утврдува бројот, временскиот распоред, видовите на обуки според наставни програми кои се планира да се спроведат во текот на годината и се определуваат термините за полагање на редовните и поправните писмени испити. Согласно наведеното, во прилог следи Годишен план за реализација на едукацијата за јавни набавки за 2022 година.