План за едукација

Годишен план за реализација на едукацијата за јавни набавки за 2023 година

Бирото за јавни набавки најдоцна до 10 јануари од тековната година, донесува годишен план за едукација со кој се утврдува бројот, временскиот распоред, видовите на обуки според наставни програми кои се планира да се спроведат во текот на годината и се определуваат термините за полагање на редовните и поправните писмени испити. Согласно наведеното, во прилог следи Годишен план за реализација на едукацијата за јавни набавки за 2023 година.