Едукација на договорни органи и економски оператори

Почетен датум:05.12.2015
Локација:Училница на БЈН, Скопје
Испит:30.12.2015
Поправен испит:25.02.2016
Термин:Терминот е пополнет
Статус:Во тек

Едукација на договорни органи и економски оператори

Почетен датум:12.12.2015
Локација:Училница на БЈН, Скопје
Испит:25.01.2016
Поправен испит:25.02.2016
Термин:Терминот е пополнет
Статус:Во тек

Едукација на договорни органи и економски оператори

Почетен датум:13.02.2016
Локација:Училница на БЈН, Скопје
Испит:14.03.2016
Поправен испит:11.04.2016
Термин:Терминот е пополнет
Статус:Незапочната

Едукација на договорни органи и економски оператори

Почетен датум:27.02.2016
Локација:Училница на БЈН, Скопје
Испит:28.03.2016
Поправен испит:25.04.2016
Термин:Терминот е пополнет
Статус:Незапочната