Едукација на договорни органи и економски оператори

Почетен датум: 05.12.2015
Локација: Училница на БЈН, Скопје
Испит: 30.12.2015
Поправен испит: 25.02.2016
Термин: Терминот е пополнет
Статус: Во тек

Едукација на договорни органи и економски оператори

Почетен датум: 12.12.2015
Локација: Училница на БЈН, Скопје
Испит: 25.01.2016
Поправен испит: 25.02.2016
Термин: Терминот е пополнет
Статус: Во тек

Едукација на договорни органи и економски оператори

Почетен датум: 13.02.2016
Локација: Училница на БЈН, Скопје
Испит: 14.03.2016
Поправен испит: 11.04.2016
Термин: Терминот е пополнет
Статус: Незапочната

Едукација на договорни органи и економски оператори

Почетен датум: 27.02.2016
Локација: Училница на БЈН, Скопје
Испит: 28.03.2016
Поправен испит: 25.04.2016
Термин: Терминот е пополнет
Статус: Незапочната