Статус: Во тек

Едукација на договорни органи и економски оператори

Почетен датум:24.03.2015
Краен датум:25.03.2015
Локација:Училница на БЈН, Скопје
Термин:Терминот е пополнет
Испит:Завршено

Едукација на договорни органи и економски оператори

Почетен датум:12.05.2015
Краен датум:13.05.2015
Локација:Училница на БЈН, Скопје
Испит:Нема
Термин:Терминот е пополнет
Статус:Завршено

Едукација на договорни органи и економски оператори

Почетен датум:22.09.2015
Краен датум:23.09.2015
Локација:Училница на БЈН, Скопје
Испит:Нема
Статус:Незапочнато

Едукација на договорни органи и економски оператори

Почетен датум:17.11.2015
Краен датум:18.11.2015
Локација:Училница на БЈН, Скопје
Испит:Нема
Статус:Незапочнато