Статус: Во тек

Едукација на договорни органи и економски оператори

Почетен датум: 24.03.2015
Краен датум: 25.03.2015
Локација: Училница на БЈН, Скопје
Термин: Терминот е пополнет
Испит: Завршено

Едукација на договорни органи и економски оператори

Почетен датум: 12.05.2015
Краен датум: 13.05.2015
Локација: Училница на БЈН, Скопје
Испит: Нема
Термин: Терминот е пополнет
Статус: Завршено

Едукација на договорни органи и економски оператори

Почетен датум: 22.09.2015
Краен датум: 23.09.2015
Локација: Училница на БЈН, Скопје
Испит: Нема
Статус: Незапочнато

Едукација на договорни органи и економски оператори

Почетен датум: 17.11.2015
Краен датум: 18.11.2015
Локација: Училница на БЈН, Скопје
Испит: Нема
Статус: Незапочнато