Интерни упатства за едукацијата за јавни набавки

Измена на Интерно упатство за подготвување и спроведување на едукацијата за јавни набавки од страна на Бирото за јавни набавки-19.02.2015

Измена на Интерно упатство за подготвување и спроведување на едукацијата за јавни набавки од страна на Бирото за јавни набавки-07.10.2015

Измена на Интерно упатство за начинот на организирање и спроведување на испитот за учесниците на едукацијата за јавните набавки

Интерно упатство за предавање на содржините пропишани со Програмата за едукација за јавни набавки од страна на обучувачите

Интерно упатство за подготвување и спроведување на едукацијата

Интерно упатство за начинот на организирање и спроведување на испитот

Измена на Интерното упатство за начинот на организирање и спроведување на испитот

Интерно упатство за работењето на членовите на комисијата

Измена на Интерното упатство за начинот на организирање и спроведување на испитот за учесниците на едукацијата за јавните набавки

 Измена на Интерно упатство за подготвување и спроведување на едукацијата за јавни набавки од страна на Бирото за јавни набавки