Правилник за формата и содржината на образецот на извештајот од спроведената постапка

Во прилог е даден правилникот за формата и содржината на образецот на извештајот од спроведената постапка. Образецот за извештајот и упатството за пополнување на истиот е даден тука

Правилник за извештајот од спроведената постапка (.doc)

Правилник за изменување на правилникотза формата и содржината на образецот на извештајот од спроведената постапка

Правилник за изменување на правилникот за формата и содржината на образецот на извештајот од спроведената постапка

Образци