Правилник за начинот на исправка на аритметичка грешка во фазата на евалауација на понудите

Правилник за начинот на исправка на аритметичка грешка во фазата на евалауација на понудите

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.225/19)