Правилник за формата и содржината на барањето на мислење за спроведување на постапка со преговарање без објавување на оглас

Правилник за формата и содржината на барањето на мислење за спроведување на постапка со преговарање без објавување на оглас

Барање на мислење за спроведување на постапка со преговарање без објавување на оглас

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.64/19)