Бирото за јавни набавки согласно своите надлежности спроведува испит за јавни набавки за кандидати кои успешно ја завршиле обуката во организација на Бирото. Испитот за јавни набавки е составен од прашања изготвени од страна на Бирото.

Прашања за проверка на знаењето