Прирачник за евалуација на понудите – регулатива и искуства во ЕУ и Република Македонија

Прирачник за евалуација на понудите базиран на регулативата и искуствата во земјите членки на ЕУ и во Република Македонија. Прирачникот го изработија Бирото за јавни набавки и СИГМА (заедничка иницијатива на ЕУ и OECD, која во најголем дел е финансирана од ЕУ)

 

Преземи