Прирачник за утврдување на способност на економските оператори во постапките за доделување на договори за јавни набавки

Преземи