Согласно Информацијата за објавување на службените трошења на именувате директори и заменици на директори на јавните препријатија, самостојните органи на државната управа, правните лица со јавни овластувања, акционерските друштва во државна сопственост и органите во состав на министерствата, бр.44-4272/1 од 17.04.2018 година, Бирото за јавни набавки ги објавува служените трошења на именуваните директори: