25 maj 2017

 

Raport përfundimtar për auditimin e performancës

 

Efikasiteti i politikave dhe instrumenteve në sistemin e prokurimit publik dhe procedurën për dhënien e pëlqimit për publikimin e një thirrjeje publike për oferta

 

përmbajtja / Analiza e shteteve të huaja / Raporti nga auditori shtetëror-Efikasiteti i politikave dhe instrumenteve në sistemin e prokurimit publik.pdf

 

2017/05/15

 

Raporti i SIGMA – Shqyrtimi i sistemit të prokurimit publik

 

Raporti i SIGMA-s – Përmbledhje e Sistemit të Prokurimit Publik në vitin 2016

 

30.05.2012

 

Vlerësimi i SIGMA i Sistemit të Prokurimit Publik, Koncesionit dhe Partneritetit Publiko Privat në Maqedoni në 2011 (Rishikimi i Panelit)

 

Raporto JN