2018/06/03
Vendimi për ndërprerjen e vlefshmërisë së Tarifës në shumën e tarifave për kërkesën e paraqitur për marrjen e pëlqimit dhe për dhënien e mendimit të ekspertit
Vendimi për ndërprerjen e vlefshmërisë së Tarifës në shumën e tarifave për kërkesën e paraqitur për marrjen e pëlqimit dhe për dhënien e mendimit të ekspertit

2018/01/18
Rregullorja për ndërprerjen e vlefshmërisë së Rregullores për formën dhe përmbajtjen e dokumenteve standarde të tenderit dhe specifikimet teknike standarde
Rregulloren për ndërprerjen e vlefshmërisë së Rregullores për formën dhe përmbajtjen e dokumenteve standarde të tenderit dhe specifikacionet teknike standarde dhe mënyrën e përdorimit të tyre nga autoritetet kontraktuese

13.02.2014
Udhëzimet e brendshme për arsimin e prokurimit publik
Ndryshime në Udhëzimet e Brendshme për Përgatitjen dhe Zbatimin e Edukimit të Furnizimit  Publik nga Byroja e Prokurimit Publik – 2014/02/15
Ndryshimet në Udhëzimet e Brendshme për Përgatitjen dhe Zbatimin e Edukimit të Furnizimit Publik nga Byroja e Prokurimit Publik – 10/7/2015
Ndryshime në Udhëzimet e Brendshme për mënyrën e organizimit dhe kryerjes së provimit për pjesëmarrësit në edukimin e furnizimit publik
Një udhëzues i brendshëm për shpërndarjen e përmbajtjeve të përshkruara nga Programi i Edukimit të Furnizimit Publik nga ana e trajnerëve
Udhëzime të brendshme për përgatitjen dhe zbatimin e edukimit
Udhëzime të brendshme për mënyrën e organizimit dhe kryerjes së provimit
Modifikimi i Udhëzimeve të Brendshme për mënyrën e organizimit dhe kryerjes së provimit
Udhëzime të brendshme për punën e anëtarëve të komisionit
Modifikimi i Udhëzimeve të Brendshme për mënyrën e organizimit dhe kryerjes së provimit për pjesëmarrësit në edukimin e prokurimit publik
Ndryshimet në Udhëzimet e Brendshme për Përgatitjen dhe Zbatimin e Edukimit të Furnizimit Publik nga Byroja e Prokurimit Publik

04.02.2014
Rregullorja për mënyrën e përdorimit të sistemit elektronik të Furnizimit publik
Rregullorja për mënyrën e përdorimit të sistemit elektronik të Furnizimit publik

10.10.2012
Rregullorja për formën dhe përmbajtjen e formës së raportit të procedurës së kryer
Rregulla mbi formën dhe përmbajtjen e formës së raportit të procedurës së zhvilluar është bashkëngjitur. Shablloni për raportin dhe udhëzimet për plotësimin e tij jepet këtu
Rregullorja për raportin e procedurës së kryer (.doc)
Rregullorja për ndryshimin e Rregullores për formën dhe përmbajtjen e formës së raportit të procedurës së zhvilluar
Rregullorja për ndryshimin e Rregullores për formën dhe përmbajtjen e formës së raportit të procedurës së zhvilluar
Mostrat

09.10.2012
Rregullorja për ndryshimin e Rregullores për formën dhe përmbajtjen e formës së raportit të procedurës së zhvilluar.
Rregullorja për ndryshimin e Rregullores për formën dhe përmbajtjen e formës së raportit të procedurës së zhvilluar.

13.09.2012
Rregullore për formën dhe përmbajtjen e formularit të thirrjes për krijimin e një sistemi kualifikimi
Rregullore për formën dhe përmbajtjen e formularit të thirrjes për krijimin e një sistemi kualifikimi

13.09.2012
Rregullorja për formën dhe përmbajtjen e njoftimit të kandidatëve apo ofertuesve për vendimet që kanë të bëjnë me parakualifikimin e kryer
Rregullore për formën dhe përmbajtjen e njoftimit të kandidatëve apo tenderuesve për vendimet që kanë të bëjnë me parakualifikimin

05.06.2012
Raporti i procedurës së kryer
Dialogu konkurrues