2016/03/29

Deklarata e mosekzistimit të një konflikti interesi

Deklarata e mosekzistimit të një konflikti interesi

2015/03/23

Procedura e hapur

Procedura e hapur në formë letre

Procedura e hapur në formë elektronike

27.10.2014

Procedura e tenderimit

Kërkesa për mbledhjen e ofertave në formë letre

Kërkesa për ofertim në formë elektronike

13.06.2014

Deklarata e pavarur e ofertës

Deklarata e pavarur e ofertës

09.01.2014

Modele për blerje individuale

Telefonia mobile

Telefonia fikse

Shërbimet e sigurimit

Energjia elektrike

30.05.2012

Dokumente të reja për përcaktimin e gjendjes personale

Regjistri Qendror filloi lëshimin e pesë dokumenteve të reja për përcaktimin e gjendjes personale të operatorëve ekonomik në përputhje me ndryshimet dhe plotësimet e fundit të LFP-së. Shembuj të dokumenteve të reja mund të gjenden më poshtë.

Ndalimi i sanksioneve për kundërvajtje për të kryer një aktivitet ose detyrë profesioni

Ndalimi i përkohshëm për të kryer një aktivitet të caktuar

Dënim i përkohshëm i ndalimit të përkohshëm për kryerjen e një aktiviteti të caktuar

Ndëshkimi i varur është një ndalim i përhershëm për kryerjen e një aktiviteti të caktuar

Dënimi tjetër për pjesëmarrje në procedurat e thirrjes publike që japin kontrata për JN dhe PP