2018/02/22
Teksti i konsoliduar i LFP-së – versioni i punës – shkurt 2017
Teksti i konsoliduar i LFP-së – versioni i punës – shkurt 2017

17/11/2017
Amendim i Ligjit për Prokurim Publik
Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për furnizim publik (Gazeta zyrtare e RM-së 165/17)

2016/07/14
Teksti i konsoliduar i LPP-së – versioni i punës – korrik 2016
Teksti i konsoliduar i LFP-së – versioni i punës – korrik 2016

2016/07/14
Ndryshime në Ligjin për Furnizime Publike
Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 120/16
Ndryshimet në Ligjin e Furnizime Publike (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 120/16)

2016/02/16
Ndryshime dhe plotësime në Ligjin për Furnizim Publik
Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 27/2016.
Ligji për ndryshimin e LFP Fig. Gazeta e Republikës së Maqedonisë nr. 27/16

14/12/2015
Teksti i konsoliduar i LFP-së – versioni i punës – nëntor 2015
PFB për të lehtësuar zbatimin e Ligjit për Furnizim Publik të përgatisë një tekst të rishikuar të ligjit, një version të punës, e cila inkorporon dhe ndryshimet e fundit në ligjin i publikuar në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë nr. 192/2015.
Teksti i konsoliduar i Ligjit për Furnizime Publike.

2015/05/20
Ndryshime në Ligjin për Furnizime Publike
Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 78/2015
Ndryshime në Ligjin për Prokurimin Publik

2015/03/03
I publikuar teksti i rishikuar i Ligjit për Furnizim Publik
Teksti i konsoliduar i Ligjit për Furnizim Publik

12.12.2014
Teksti i konsoliduar i Ligjit për Furnizim Publik – versioni i punës
Teksti i konsoliduar i Ligjit për Furnizim Publik – versioni i punës