Të nderuar,

Në drejtim të respektimit të aktiviteteve të dakorduara të parapara në Planin e Veprimit për Partneritetin e Qeverisë së Hapur 2014-2016, Byroja për Furnizime Publike publikon Planin Vjetor të Prokurimit për vitin 2018.

Plani vjetor i Prokurimit Publik në vitin 2018 të Byrosë për Furnizime Publike.

Modifikimi i Planit të Prokurimit Publik të Prokurimit Publik për vitin 2018 të Byrosë së Furnizimeve Publike.

Ndryshimi i Planit vjetor të Prokurimit Publik për vitin 2018 të Byrosë së Furnizimeve Publike.