Përkrahje për sistemin e prokurimit publik, Tetor 2011

Поддршка на системот за јавни набавки, октомври 2011