Shpërndarja e çertifikatave për trajnues për prokurim publik

Доделени потврдите за обучувачи по јавни набавки

mirce
dodela
stamatoska
vrteska
duskoska
dodela1
isailoska
silvana
mirce dodela stamatoska vrteska duskoska dodela1 isailoska silvana