Dr. Dragan Tevdovski

Dr. Dragan Tevdovski si Ministër i Financave në Qeveri vjen nga pozita e Profesor në Fakultetin Ekonomik, Universiteti “Shën. Kirili dhe Metodi “. Në Fakultetin të Ekonomisë punon që nga dhjetori i vitit 2002, për herë të parë si një asistent i ri (dhjetor 2002 – shtator 2007), më pas si asistent (shtator 2007 – shtator 2010) dhe profesor i asociuar (shtator 2010 – Shtator 2015). Në vitin 2016 ai mori çmimin për shkencëtarin më të mirë në Universitetin “Shën. Kirili dhe Metodi “në shkencat sociale në vitin 2015. Në të njëjtin vit, bazuar në një studim të Fakulteti.mk portal, u zgjodh një nga mësuesit më frymëzues në Maqedoni.

Tevdovski ka magjistruar në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Beogradit, R. Serbisë (dhjetor 2006). Ai i kaloi të gjitha lëndët e studimeve pasdiplomike me notën dhjetë. Në shkurt 2010 mbrojti me sukses disertacionin e doktoraturës në Fakultetin Ekonomik në Shkup dhe mori titullin Doktor i Shkencave Ekonomike.
Në 2013-2014, ai zhvillon një vizitë studimore postdoktorale në CREATES, Universitetin Aarhus në Danimarkë, në fushën e ekonometrisë.

Ai është bashkëautor i dy teksteve universitare (“Statistika për biznesin dhe ekonominë” dhe “Hyrje në analizën e serive kohore”) dhe dy monografi shkencore. Ka botuar 45 dokumente shkencore dhe 8 analiza politike. Disa nga shkrimet e tij janë botuar në revista shkencore prestigjioze: Ekonomia e Tranzicionit, Sistemet Ekonomike, Ekonomia Empirike, Empirica, Gazeta Evropiane e Menaxhimit Ndërkombëtar, Gazeta Rumune për Parashikimin Ekonomik, Gazeta e Punës Globale, Anketa Ekonomike Kroate dhe Analet Ekonomike.

Në vitin 2012, mori çmimin vjetor të Rrjetit Ndërkombëtar të Kërkimeve për të shqyrtuar ndërveprimin e politikës fiskale dhe monetare në vendet fikse të këmbimit, në bashkëpunim me Goran Petrevski dhe Jane Bogoev.
Analizat e tij politike janë botuar nga institute të njohura ndërkombëtare, si FES, NDI, FEPS dhe SOLIDAR. Përveç kësaj, ai shkruan kolona për tema ekonomike dhe ka publikuar deri tani 25 kolona.

Ka realizuar pesë vizita studimore jashtë vendit: Universiteti Carlos III (Madrid, Spanjë), Universitetin e Romës III (Romë, Itali), George Washington University (Washington, USA), Universiteti i Staffordshire (Stoke-on-Trent, Angli) dhe NS. Kliment Ohridski (Sofje, Bullgari). Ai mori pjesë në 95 konferenca shkencore dhe seminare jashtë vendit. Ai ka punuar në 9 projekte ndërkombëtare.
Në kuadër të trajnimit të parë për këshilltarët e investimeve, të organizuar nga Komisioni për letra me vlerë të Republikës së Maqedonisë, ka realizuar leksione për lëndet : Metoda sasiore dhe statistika dhe Menaxhimi I portofolit. Përveç kësaj, organizon kurse dhe trajnime për komunitetin e biznesit.