Përmbledhje e shkurtër e aktiviteteve

Byroja e Furnizimeve Publike është themeluar si organ i administratës shtetërore brenda Ministrisë së Financave dhe është organi qendror përgjegjës për koordinimin dhe monitorimin e sistemit të prokurimit publik në Republikën e Maqedonisë.

Objektivat kryesore të BFP përfshijnë sigurimin e një kuadri ligjor koherent që është në përputhje me legjislacionin e prokurimit publik të BE-së, duke siguruar një kornizë për zbatimin uniform të rregullave të prokurimit publik dhe zhvillimin e kapaciteteve për zbatimin e procedurave të prokurimit për kontratat horizontale të prokurimeve publike me autoritetet kontraktuese në Republikën e Maqedonisë. Funksionet kryesore te birosë së furnizimeve publike janë si në vijim:

 • Funksioni rregullator – përgatitja e akteve normative në fushën e prokurimit publik dhe dorëzimi i tyre për miratim nga Kuvendi ose Qeveria;
 • Funksioni këshillues – dhënien e mendimeve për dispozitat dhe zbatimin e LFP-së; këshillimi i autoriteteve kontraktuese dhe operatorëve ekonomikë; zhvillimin e modeleve për dokumentacionin standard të tenderit;
 • Trajnime – organizimi dhe zhvillimi i trajnimeve për shërbyesit civil dhe të tjerë; përcaktimin e kërkesave minimale për kualifikimet profesionale për zyrtarët e prokurimeve publike; hartimin e udhëzimeve dhe manualeve;
 • Funksioni i monitorimit – mbledhja, përpunimi dhe analizimi i të dhënave të prokurimit publik dhe përgatitja e raporteve statistikore; mbajtjen dhe përditësimin e të dhënave për kontratat e prokurimeve publike; mbikëqyrjen e ligjshmërisë së procedurave të prokurimit publik; Dorëzimi i një raporti vjetor për Qeverinë mbi aktivitetet e tij në funksionimin e sistemit të prokurimit publik;
 • Funksioni i zhvillimit operacional – zhvillimi, menaxhimi dhe operimi me Sistemin Elektronik të Prokurimit Publik;
 • Marredheniet nderkombetare – bashkepunimi me institucionet nderkombetare dhe entitetet e huaja per ceshtjet qe lidhen me zhvillimin e sistemit te prokurimit publik.

Në bazë të nenit 14 të Ligjit për Funizime Publike (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11 dhe 24/12 e teksteve të konsoliduara), Byroja kryen këto gjëra:

 • inicon propozime për miratimin e ligjeve dhe akteve të tjera në fushën e prokurimit publik për Ministrin e Financave,
 • monitoron dhe analizon zbatimin e ligjit dhe të rregulloreve të tjera të prokurimit publik, funksionimin e sistemit të prokurimit publik dhe të inicion ndryshime në përmirësimin e sistemit të prokurimit publik,
 • jep mendim për dispozitat dhe zbatimin e këtij ligji,
 • ofron këshilla dhe ndihmë autoriteteve kontraktuese dhe operatorëve ekonomikë,
 • përgatit modelet e dokumentacionit të tenderit dhe modelet e formularëve për procedurat e rregulluara me këtë ligj,
 • mban një rekord të njëtrajtshëm të kontratave të prokurimit publik dhe e mban atë të përditësuar dhe e vë në dispozicion për publikun përmes SEFP,
 • e ndjek dorëzimin në kohë të të dhënave dhe parandalon përdorimin e SEFP të përdoruesve të cilët nuk përmbushin detyrimet e tyre në lidhje me përdorimin e SEFP,
 • ripërpilon një ankand elektronik në rast të një gabimi teknik, rënies të SEFP dhe me vendim të Komisionit Shtetëror të Ankesave për Prokurimin Publik,
 • analizon sqarimet për mosrealizimin e një ankandi elektronik në pajtim me nenin 123 të këtij ligji dhe nëse ato nuk janë të themeluara, informon autoritetin kontraktues për mosveprimin e kryer,
 • propozon një kod të sjelljes në zbatimin e prokurimeve publike të miratuara nga Ministri i Financave,
 • mbledh, përpunon dhe analizon të dhënat e prokurimit publik dhe përgatit raporte statistikore,
 • informon autoritetet kontraktuese dhe, nëse është e nevojshme, autoritetet kompetente, për parregullsitë e gjetura në informacionin e marrë,
 • përcakton kërkesat minimale për kualifikimet profesionale për personat që kryejnë punë të ekspertëve në prokurimet publike,
 • organizon dhe zhvillon trajnime për edukimin e zyrtarëve dhe profesionistëve të tjerë në lidhje me prokurimet publike,
 • menaxhon dhe vepron me faqen e saj të internetit dhe Sistemin Elektronik të Furnizimeve Publike.
 • bashkëpunon me institucionet ndërkombëtare dhe entitetet e tjera të huaja për çështje që lidhen me zhvillimin e sistemit të prokurimit publik,
 • Kryen bashkëpunim ndërkombëtar në sistemin e prokurimit publik dhe planifikon dhe koordinon asistencën e huaj teknike në fushën e prokurimit publik,
 • dorëzon një raport vjetor në Qeveri për aktivitetet e saj në funksionimin e sistemit të prokurimit publik,
 • jep udhëzime dhe përgatit manualet dhe komentet mbi rregullat e prokurimit publik dhe nxjerr një buletin elektronik dhe kryen aktivitete të tjera të përcaktuara me këtë ligj.

Me punën e Drejtorisë së Furnizimeve Publike,  menaxhohet nga një drejtor i emëruar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të Ministrit të Financave për një periudhë 4 vjeçare. Byroja është përgjegjëse për punën e saj në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë dhe në Ministrinë e Financave. Më poshtë mund të shihni strukturën organizative me të dhënat e kontaktit për të gjithë punonjësit. Një prej angazhimeve primare të Byrosë është rritja e transparencës dhe disponueshmëria e informacionit për publikun.

Kontakt

Ministria e Financave Zyra e Prokurimit Publik

Pallati “23 tetor” St. Dame Gruev nr.12 1000 Shkup,

Republika e Maqedonisë Tel: +389 2 3255 689

DREJTOR

Borce Hadziev

Aleksandar Argirovski, MSc

Këshilltar Shtetëror

Sanja Gjurovska

Këshilltar Shtetëror

Sektori për veprimtari normative, trajnim dhe marrëdhënie ndërkombëtare

Rita Gligorievska, MSc

Udhëheqësi i sektorit

Gabriela Papes

bashkëpuntor

Alexandra Madzhevska-Saracinceva

Bashkëpunëtor i ri

Mila Trajkoviq

Bashkëpunëtor i ri

Suad Zejnuloviç

këshilltar

Edin Gjerlek

Bashkëpunëtor i ri

Biljana Karakashova Shulev

Bashkëpunëtor i ri

Frosina Doninovska Susinov, MSc

Bashkëpunëtor i ri

Juliana Bojçeva

Referent i Pavarur

Jasmin Karisic

Referent i pavarur

Sektori për monitorimin e sistemit të prokurimit publik dhe menaxhimin e SEFP

Marija Jovanoska, MSc

Udhëheqësi i sektorit

Goran Davidovski, MSc

Ndihmës Shefi i Sektorit

Marina Naumoska-Kostic, MSc

bashkëpuntor

Aleksandra Petrevska, MSc 

Bashkëpunëtor i ri

Dragana Nikoloska, MSc

Bashkëpunëtor i ri

Irina Arsovska

Bashkëpunëtor i ri

Biljana Risteski, MSc

Bashkëpunëtor i ri

Nikolina Jovanovska

Bashkëpunëtor i ri

Njësia e Menaxhimit me Resurset Njerëzore

Iskra Davitkovska-Kostovska

Shef i departamentit

Departamenti i Pavarur i Çështjeve Financiare

Aleksandër Blazeski

Shef i departamentit

Ljupka Georgievska

Bashkëpuntor

Ankica Kitanovic

Bashkëpunëtor i ri

Irena Mitevska

Bashkëpuntor

Personi përgjegjës për ndërmjetësim në realizimin e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik:

Dragana Nikoloska, MSc

Bashkëpunëtor i ri

Mila Trajkoviq

Bashkëpunëtor i ri

Personi i autorizuar për trajtimin e ankesave dhe sugjerimeve:

Alexandra Madzhevska-Saracincheva

Bashkëpunëtor i ri

Personi kontaktues për komunikim me qytetarë të cilët kanë disa lloj dhe shkallë të aftësisë së kufizuar:

Iskra Davitkovska-Kostovska

Shef i departamentit

Zyrtar për Mbrojtjen e të Dhënave Personale:

Biljana Risteski, MSc

Bashkëpunëtor i ri

KODI I ZYRTARËVE ADMINISTRATIV

Kodi i Zyrtarëve Administrativ (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 183, datë 12.12.2014)

STRATEGJIA E MENAXHIMIT TË RREZIKUT PËR FURNIZIMIN PUBLIK

Strategjia e Menaxhimit të Rrezikut të Byrosë së Furnizimit Publik

SISTEMATIZIMI I SITIONEVE PUNUESE

Rregullorja për sistematizimin e pozitave në Byron e Prokurimit Publik

Rregullorja për organizimin e brendshëm të Byron e Prokurimit Publik