Këtu mund të shkarkoni listën e nënshkruesve të autorizuar të autoriteteve kontraktuese në Republikën e Maqedonisë.

Ju mund ta përdorni atë kur aktivizoni garancitë bankare elektronike në përputhje me udhëzimet për përdorimin e garancive bankare elektronike në procedurat e prokurimit publik që menaxhohen në mënyrë elektronike.

LISTA E PERSONAVE TË PËRGJEGJËS SË AUTORITETEVE KONTRAKTUESE

Udhëzime teknike për mënyrën e lëshimit, depozitimit, kontrollimit, aktivizimit dhe lirimit të një garancie bankare mbi ofertën në formë elektronike.

Udhëzime teknike