Trajnimi-Edukimi DO dhe KE

  • OE trajnimi dy-ditor
  • Provimi-DO
  • Provimi i korrigjuar-DO
  • Provimi-Edukimi DO dhe KE
  • Korrigjuar-Edukimi  DO dhe KE

Sipas Programit të Edukimit, Byroja e Furnizimit Publik zhvillon tre lloje të trajnimeve:

  • Trajnimi për autoritetet kontraktuese (për personat të cilët nuk kanë marrë certifikatën për dhënien e provimit të prokurimit publik)
  • Trajnimi për autoritetet kontraktuese (për personat, certifikata e të cilëve është e skaduar)
  • trajnim për operatorët ekonomikë