Shpenzimet zyrtare të drejtorëve të emëruar

Sipas të dhënave për publikimin e shpenzimeve zyrtare për drejtorët e emëruar dhe zavendës drejtorëve të ndërmarrjeve publike, organet e pavarura shtetërore, personave juridikë me autoritetet publike, kompanitë dhe organet shtetërore në kuadër të ministrive br.44-4272 / 1 Më 17 prill 2018, Byroja e Furnizimit Publik shpall shpenzimet zyrtare të drejtorëve të emëruar:

  • Kostoja e zyrtarëve – Aleksandar Argirovski 2015
  • Kostoja e zyrtarëve – Aleksandar Argirovski 2016
  • Kostoja e zyrtarëve – Aleksandar Argirovski 2017
  • Kostoja e zyrtarëve – Gjorgji Georgievski 2018
  • Kostoja e zyrtarëve – Bardhyl Nasufi 2018