DRAFTI I DYTË I LIGJIT PËR PROKURIM PUBLIK

Të nderuar vizitorë, në vazhdim јu mund ta shihni draftin e dytë të Ligjit të ri për Prokurimin Publik. I mirëpresim komentet dhe sugjerimet tuaja për përmirsimin e tekstit, të cilat mund ti dorëzoni në email adresën novzjn@bjn.gov.mk. Projektligji do të jetë i hapur për konsultime deri më datë 18 maj 2018.