ORARI I PUNES PËR MBËSHTETJEN E PËRDORUESIT

Byroja e Furnizimeve Publike duke pasur parasysh nevojën e autoriteteve kontraktuese dhe opratorëve ekonomik që nga ofrimi i keshillave të shpejta dhe në kohë lidhur me zbatimin e procedurave të prokurimit publik, ju informon që Qendra për mbështetjen e përdoruesit duke filluar që nga data 4 qershor2018, do të jenë në dispozicion për ju çdo ditë pune në afatet e mëposhtme: prej orës 10 deri 11 dhe 13 deri në 15.