PLANI VJETOR I EDUKIMIT PËR VITIN 2018

Byroja për Furnizime PublikE ka përgatitur planin Vjetor të Edukimit për vitin 2018. Të njëjtin mund ta shikoni në tabelën e mëposhtme. Aplikimi për trajnim do të bëhet në mënyrë elektronike vetëm duke plotësuar aplikacionin që mund të gjendet KËTU. Gjatë plotësimit të aplikacionit, zgjidhet një orar, gjatë së cilit orari pesëditor i refrohet trajnimit për kandidatët të cilët për herë të parë duhet që të marin vërtetimin për provimin e dhënë për person për prokurim publik, terminet njëditore vlejnë për kandidatët të cilët kanë nevojë të rinovojnë vlershmërinë e çertifikatës së tyre, ndërsa oraret dy ditore i referohen trajnimit për operatorët ekonomik.

Nr TAJNIMI PËR AUTORITET KONTRAKTUESE
Muaji Fillim Fund Provim Provim plotësues
1 Janar 29.01.2018 02.02.2018 02.03.2018 03.04.2018
2  

Shkurt

 

12.02.2018 16.02.2018 16.03.2018 16.04.2018
3 26.02.2018 02.03.2018 04.04.2018 04.05.2018
4  

Mars

 

12.03.2018 16.03.2018 17.04.2018 17.05.2018
5 26.03.2018 30.03.2018 30.04.2018 30.05.2017
6 Prill

 

23.04.2018 27.04.2018 28.05.2018 25.06.2018
7 Maj

 

07.05.2018 11.05.2018 11.06.2018 11.07.2018
8 28.05.2018 01.06.2018 02.07.2018 03.09.2018
9 Qershor 04.06.2018 08.06.2018 06.07.2018 05.09.2018
10 Shtator 03.09.2018 07.09.2018 08.10.2018 08.11.2018
11 17.09.2018 21.09.2018 22.10.2018 23.11.2018
12  

Tetor

 

01.10.2018 05.10.2018 05.11.2018 06.12.2018
13 15.10.2018 19.10.2018 19.11.2018 19.12.2018
14 29.10.2018 02.11.2018 03.12.2018 11.01.2019
15 Nentor 12.11.2018 16.11.2018 16.01.2019 15.02.2019

Nr TAJNIMI PËR AUTORITET KONTRAKTUESE – Riçertifikim
Muaji Data e mbajtjes së trajnimit Provim Provim plotësues
1 Shkurt 07.02.2018 08.03.2018 05.04.2018
2 21.02.2018 22.03.2018 23.04.2018
3 Mars 07.03.2018 10.04.2018 10.05.2018
4 21.03.2018 20.04.2018 18.05.2018
5 Prill 18.04.2018 21.05.2018 21.06.2018
6 Maj 16.05.2018 18.06.2018 18.07.2018
7 23.05.2018 22.06.2018 20.07.2018
8 Qershor 20.06.2018 20.07.2018 04.09.2018
9 Shtator 12.09.2018 12.10.2018 12.11.2018
10 26.09.2018 26.10.2018 26.11.2019
11 Tetor 10.10.2018 09.11.2018 10.12.2019
12 24.10.2018 27.11.2018 27.12.2018
13 Nëntor 07.11.2018 07.12.2018 10.01.2019
14 21.11.2018 20.12.2018 22.01.2019
15 Dhjetor 05.12.2018 11.01.2019 15.02.2019

Nr. Trajnim për Operatorët Ekonomik
Muaji Fillim Fund
1 Prill 11.04.2018 12.04.2018
2 Qershor 13.06.2018 14.06.2018
3 Nëntor 08.11.2018 09.11.2018