PUBLIKIMI I RAPORTIT VJETOR PËR EDUKIM PËR VITIN 2017

Byroja për Furnizime Publike ka përgatitur Raportin Vjetor për Zbatimin e Planit të Edukimit për vitin 2017. Ai i përmban të gjithë të dhënat për trajnimet e mbajtura gjatë vitit 2017, numrin e tyre, numrin e pjesëmarrësve të cilët kanë fituar sertifikata për Prokurim Publik, analizë të detajuar të kënaqësisë së pjesmarrësve si dhe planin dhe programin për vitin 2018. Të njëjtin mund ta shikoni këtu.