THIRJE PUBLIKE

THIRJE PUBLIKE

për pjesëmarrje në edukimin e prokurimit publik

I ftojmë të gjithë personat e interesuar që punojnë në prokurimin publik që të paraqiten tek autoritetet kontraktuese për të vizituar “Modulin e Trajnimit të autoriteteve kontraktuese” në përputhje me Programin e Edukimit të Prokurimit Publik. Regjistrimi bëhet duke plotësuar aplikacionin në formë elektronike KËTU.

Për të marrë pjesë në edukimin për autoritetet kontraktuese (për personat që marrin pjesë në trainimin për autoritetet kontraktuese), kandidati duhet të sigurojë dëshmi se është paguar tarifa për pjesëmarrje. Shuma e pagesës për vizitën e këtij moduli është 9,500 denarë për secilin person dhe paguhet në llogarinë 090016148463115, kodin e të ardhurave 724149 me shënimin “për edukimin në prokurimin publik”. Pagesa paguhet para fillimit të edukimit dhe pasi Byroja e Furnizimeve Publike konfirmon se ju keni rezervuar një vend për afatin që është publikuar.

Për të marrë pjesë në edukim për autoritetet kontraktuese (për personat që ndjekin trajnimin për shkak se vlefshmëria e certifikatës që ata kanë fituar ju ka skaduar), kandidati duhet të sigurojë dëshmi se është paguar tarifa për pjesëmarrje. Shuma e taksës për pjesmarje në këtë modul është 2.000 denarë për secilin person individualisht dhe paguhet në llogarinë 090016148463115, kodin e të ardhurave 724149 me shënimin “për edukimin në prokurimin publik”. Pagesa paguhet para fillimit të aedukimit dhe pasi Byroja e Furnizimit Publik konfirmon se ju keni rezervuar një vend për afatin që është publikuar.

Që të marrë pjesë në edukim për operatorët ekonomikë, kandidati duhet të sigurojë dëshmi se pagesa për pjesëmarrje është paguar. Tarifa për vizitën e këtij moduli është 3000 denarë për çdo person individualisht dhe paguhet në llogarinë 090016148463115, kodin e të ardhurave 724149 me shënimin “për edukim në prokurimin publik”. Pagesa paguhet para fillimit të arsimit dhe pasi Byroja e Furnizimit Publik konfirmon se ju keni rezervuar një vend për afatin që është publikuar.

Brenda një periudhe të caktuar  në edukim mund të marrin pjesë deri në 21 kandidatë. Nëse më shumë se numri maksimal i parashikuar për afatin e parashikuar, kandidatët do të kenë prioritet sipas rendit të aplikimit. Byroja e Furnizimit Publik do të kontaktojë të gjithë kandidatët që kanë përfunduar aplikimin për pjesëmarrje dhe do t’i njoftojë për statusin e aplikimit të tyre. Ata kandidatë nga lista e pritjes që nuk do të hyjnë në afatin e subjektit do të transferohen në mandatin e ardhshëm për mirëmbajtjen e arsimit.

Kujtojmë që pjesëmarrësit paguajnë tarifën për pjesëmarrje në trajnim, dhe me të njëjtën kompensim mbulohen shpenzimet për materialet e trajnimit dhe provimet me shkrim. Pjesëmarrësit nuk do të jenë në gjendje të përfundojnë trajnimin plotësisht nëse nuk japin dëshmi për pagesën e kompensimit.

Në faqen e internetit të Byrosë, thirrjet publike për pjesëmarrje në edukim do të publikohen vazhdimisht në përputhje me Planin e Edukimit për vitin 2017, kështu që ju mund të planifikoni trajnimin tuaj sipas afatit që ju përshtatet më së miri. Megjithatë, do të jeni në gjendje të aplikoni vetëm për ato terma që aktualisht janë të hapura për regjistrim.

Me respekt
Byroja e Furnizimit Publik

  • Rendi i ditës për edukimin pesë-ditor për autoritetet kontraktuese
  • Agjenda për trajnim njëditor për autoritetet kontraktuese
  • Agjenda për trajnim dy-ditor për operatorët ekonomikë.