Si rezultat i përdorimit gjithnjë e më të shpeshtë të prokurimeve publike elektronike dhe ankandeve elektronike në Republikën e Maqedonisë, u paraqit nevoja për zhvillim të vazhdueshëm, përmirësim dhe mirëmbajtje të përditshme të aplikimit të SEFP. Për të përmirësuar funksionalitetet e ofruara nga aplikimi i SEFP-së dhe për të marrë shërbime në nivelin më të lartë për satisfakcion më të madh, futet një abonim vjetor për përdorimin e SEFP -së.

Abonimi vjetor përcaktohet në bazë të kategorisë / madhësisë së operatorit ekonomik dhe arrin në:

Lloj i operatorit ekonomikИзнос на надоместок за една година (без ДДВ)Shërbime
Autoritetet kontraktuese të regjistruara si operatorë ekonomik Tregtarët e vegjël Individë2.000 denarëMarrja e informatave për reklama të reja të punës për tri  kategori të përzgjedhura të prokurimit. Marrja e dokumentacionit të tenderit Pjesëmarrja në procedurat elektronike dhe elektronike
Tregtar i vogel tregtar mesatar4.000 denarë
Tregtar i madh8.000 denarë
Operatoret ekonomik prej jasht vendit130 euro

Për t’u regjistruar si operator ekonomik, klikoni këtu.
Pas regjistrimit, do të gjenerohet një faturë pro-forma për të cilën kërkohet pagesa, pas së cilës do të aktivizohet profili i përdoruesit.
Për përdorimin e Sistemit Elektronik për Prokurim Publik, autoritetet kontraktuese paguajnë këto tarifa:

Lloji i shërbimitИзнос на надоместок по објавен оглас или прилог (без ДДВ)
Publikimi I njoftimit për prokurim publik për procedurën me kërkesë për mbledhjen e ofertave600 denarë
Publikimi i njoftimit të prokurimit publik për një procedurë të hapur, procedurë të kufizuar, dialog konkurrues, procedurë të negociuar me publikim paraprak të një njoftimi për kontratë dhe shpallje për konkursin e projektimit600 denarë
Publikimi  në vazhdim/shtim për ndryshim dhe plotësim i njoftimit të publikuar për prokurim publik.600 denarë
Shpallja e lajmit për vendosjen e sistemit te kvalifikuar6.150 denarë
Publikimi i një njoftimi për dhënien e koncesioneve dhe partneritetit publik privat6.150 denarë

Tarifa për lartësinë e tarifave për përdorimin e Sistemit Elektronik të Prokurimit Publik: Shkarko

Libri tarifor për ndryshimin e tarifës për shumën e tarifave për përdorimin e Sistemit Elektronik të Prokurimit Publik: Shkarko