Правилник за видовите на посебни услуги кои се предмет на договорите за јавни набавки на услуги во областа на одбраната и безбедноста

Правилник за видовите на посебни услуги кои се предмет на договорите за јавни набавки на услуги во областа на одбраната и безбедноста

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.257/20)