Мислење на КЗК

Комисијата утврдила дека поставување на условот „Дозвола за собирање и транспортирање на опасен отпад – медицински отпад“ и „Дозвола за вршење на дејност складирање, третман и/или преработка на отпад – медицински отпад“ издадена од Министрерството за животна средина и просторно планирање, во постапките за јавни набавки со предмет на набавка собирање, транспорт и уништување на медицински отпад кои ги распишуваат болниците, се ограничува конкуренцијата. На следниот линк може да го прочитате мислењето во целост.

Read more