Стратегија за унапредување на системот на јавните набавки за периодот 2022-2026 година

Стратегија за унапредување на системот на јавните набавки во Република Северна Македонија за периодот 2022-2026 година

АКЦИСКИ ПЛАН ЗА 2022 ГОДИНА за спроведување на Стратегијата за унапредување на системот на јавните набавки во Република Северна Македонија за периодот 2022-2026 година

Годишен извештај за спроведување на стратегијата Стратегијата за унапредување на системот на јавните набавки во Република Северна Македонија за периодот 2022-2026 година и акцискиот план за 2022 година

АКЦИСКИ ПЛАН ЗА 2023 ГОДИНА за спроведување на Стратегијата за унапредување на системот на јавните набавки во Република Северна Македонија за периодот 2022-2026 година