Исправка на законот за изменување и дополнување на законот за јавни набавки

Службен весник на Република Македонија бр. 160 од 20.11.2013 година
Исправка на законот за изменување и дополнување на законот за јавни набавки