Измени и дополнување на Законот за јавните набавки

Службен весник на РМ, бр. 120/16
Измени и дополнување на Законот за јавните набавки (Сл.весник на РМ бр.120/16)