Закон за јавни набавки – пречистен текст 24/12

Службен весник на Република Македонија бр. 24/12.

Пречистениот текст на Законот за јавните набавки ги опфаќа: Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2007), Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2008), Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 97/2010), Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2011) и Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 185/2011) во кои е означено времето на нивното влегување во сила и примена.
Закон за јавни набавки – пречистен текст 24/12