Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки 185/11

Службен весник на Република Македонија бр. 185/11.
Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки 185/11