Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки 148/13

Службен весник на Република Македонија бр. 148 од 29.10.2013 година.

Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки 148/13