Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки 28/14

Службен весник на Република Македонија бр. 28 од 06.02.2014 година.
Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки 28/14